MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Op deze manier wordt stem van de ouders gehoord 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs geregeld. De MR houdt zich bezig met alle aangelegenheden betreffende onze school. De MR kan gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken aan het schoolbestuur. Het bestuur dient soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen heeft het bestuur zelfs de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht). De MR is te bereiken via het volgende e-mailadres: mr.tweemaster@stichtingovo.nl

Vergaderingen 

De MR vergadert gemiddeld één keer per 2 maanden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld. 

Verkiezingen 

Er worden regelmatig verkiezingen gehouden zodat ook u kunt deelnemen aan de MR. U krijgt hiervan minimaal 14 dagen van tevoren, schriftelijk bericht. Indien u vragen heeft kunt u zich altijd wenden tot Petra Nijst, directie.obstweemaster@stichtingovo.nl

GMR 

Een aantal taken zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin leden vanuit verschillende medezeggenschapsraden samenwerken. Onze MR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en personeelsleden (de personeelsgeleding) en kan vergeleken worden met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op deze manier wordt ook zeker de stem van de ouders gehoord. 

Oudergeleding  + Leerkrachten

De oudergeleding van de MR bestaat uit Hanke van Drenth en Fatima El Messlaki. Vanuit school sluiten Juf Karin en Juf Marja aan.