Vakanties

 

Zomervakantie 202211-07-2022 t/m 19-08-2022
Herfstvakantie24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie27-02-2023 t/m 03 -03-2023
Goede vrijdag en Pasen07-04-2023 t/m 10-04-2023
Meivakantie24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren29-06-2023
Zomervakantie 202310-07-2023 t/m 18-08-2023

Speciale activiteiten Tweemaster

Door het hele jaar door worden speciale activiteiten en studiedagen ingepland die u terug kunt vinden in de ouderkalender:

 

Studiedagen 2022/2023 (kinderen vrij)

23 december 2022 alle groepen
dinsdagmiddag 24 januari 2023alle groepen
15 februari 2023groep 1 t/m 4
donderdagmiddag 23 maart 2023alle groepen
maandag 12 juni 2023groep 1 t/m 4

Aanvragen extra verlof 

In bepaalde gevallen kan door de directeur extra verlof worden verleend. Hieronder kunt u het formulier voor de aanvraag van extra verlof downloaden en invullen. Een aanvraag moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de school worden ingediend. Bewijsstukken moeten overlegd kunnen worden. De directeur beslist op verzoeken t/m 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan regels zoals beschreven in de schoolgids ‘hoofdstuk 13 – extra verlof’. De directeur kan de leerplichtambtenaar om advies vragen.

U kunt verlof krijgen voor:
 1. verhuizing: max. 1 schooldag;
 2. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: max. 10 dagen;
 3. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de 3e graad: in Nederland max. 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders max. 1 dag. In het buitenland max. 5 schooldagen.Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
 4. ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant t/m de 3e graad: max. 10 dagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 5. 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: max.1 schooldag;
 6. overlijden bloed- of aanverwant:
  a.    1e graad max. 5 schooldagen;
  b.    2e graad max. 2 schooldagen;
  c.    3e/ 4e graad max. 1 schooldag;
  d.    In het buitenland: 1et/m 4e graad max. 5 schooldagen.

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);

Geen extra verlof:
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:

 • familiebezoek in buitenland;
 • goedkope tickets in laagseizoen;
 • omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • vakantiespreiding;
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • eerder vertrek of latere terugkomst i.v.m. verkeersdrukte;
 • samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • kroonjaren;
 • sabbatical;
 • wereldreis/verre reis.

De directeur mag buiten de schoolvakanties om, toestemming geven aan leerlingen om op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders. Dit kan slechts éénmaal gebeuren voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar.

De wet omschrijft de ‘specifieke aard van het beroep’ als volgt:

Het moet gaan om seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Er moet worden aangetoond dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Wanneer het kind zonder toestemming toch verzuimt, is de school verplicht dat verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar stelt dan een onderzoek in en kan besluiten om proces-verbaal op te maken. Op grond daarvan kan de rechtbank een straf opleggen.

Als de ouder(s) / verzorger(s) bezwaar wil / willen maken tegen de beslissing kan men een bezwaarschrift indienen bij de school of de gemeente. In het geval van bezwaar tegen de beslissing van de leerplichtambtenaar, komt er een hoorzitting, waarbij ouder(s) / verzorger(s) hun bezwaar mondeling kunnen toelichten.

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken ondertekend worden ingediend en de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de belanghebbende;
 • dagtekening;
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.
 • Tegen de beslissing volgend op een bezwaarschrift kan op grond van de Algemene WetBestuursrecht binnen 6 weken beroep worden aangetekend bij de arrondissementsrechtbank.